Rovigneta (legislatie actuala)

Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din romania

Art. 1.
 1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, numit în continuare tarif de utilizare.
 2. Tariful de utilizare se aplică utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele deţinute de aceştia, înmatriculate temporar sau definitiv, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
 3. Prin excepţie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri naţionale aflate în interiorul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din acestea.
 4. Tariful de utilizare este structurat:
  1. pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone -în funcţie de durata de utilizare şi de numărul de axe;
  2. pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone - în funcţie de durata de utilizare şi de MTMA;
  3. pentru vehiculele de transport persoane - în funcţie de durata de utilizare şi de numărul de locuri.
 5. Prin durată de utilizare se înţelege durata de parcurs şi de staţionare.
 6. În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
  1. utilizatori români:
   a1. persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în România;
   a2. persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România;
  2.  utilizatori străini:
   b1. persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în alte state;
   b2. persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state;
 7. Persoanele prevăzute la alin. (6) lit. a1) sau b1) sunt considerate utilizatori în sensul prezentelor norme metodologice numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise şi persoanele prevăzute la alin. (6) lit. a2) sau b2).
Art. 2.

Nivelul tarifului de utilizare ce se achită de către utilizatori este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.
 1. Emiterea rovinietei, gestiunea informaţiilor şi controlul valabilităţii acesteia se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, denumit în continuare SIEGMCR.
 2. SIEGMCR, deţinut în condiţiile legii de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR - S.A.), permite emiterea rovinietei prin intermediul:
  1. unor terminale conectate la SIEGMCR;
  2. unor aplicaţii informatice, cu drept de acces la SIEGMCR;
  3. unui portal securizat web, dedicat;
  4. serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR.
 3. În sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:
  1. CNADNR - S.A., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri, secţiile de drumuri naţionale, agenţiile de control şi încasare, precum şi alte subunităţi înfiinţate conform legii;
  2. persoane juridice cu care CNADNR - S.A. a încheiat convenţii în acest scop.
 4. Convenţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se încheie numai la solicitarea CNADNR - S.A. cu persoane juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  1. la data încheierii convenţiei şi a eventualelor acte adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de CNADNR - S.A., faţă de bugetul consolidat al statului şi/sau faţă de bugetele locale;
  2. să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 judeţe, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietelor;
  3. punctele de lucru prevăzute la lit. b) să fie amplasate pe drumurile naţionale sau la o distanţă de maximum 100 m de acestea, în cazul în care sunt situate în afara oraşelor şi municipiilor;
  4. să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNADNR - S.A. pentru fiecare punct de lucru. Valoarea totală a garanţiei se stabileşte în funcţie de numărul punctelor de lucru prin care se încasează tariful de utilizare şi se emit roviniete.
 5. Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (4) lit. b) distribuitorii care au în structură puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale situate la mai mult de 30 km de cel mai apropiat punct autorizat, în zona punctelor de trecere a frontierei, în oraşe sau municipii şi cei care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte.
 6. Distribuitorii prevăzuţi la alin. (3) lit. b), cu excepţia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, vor beneficia de un comision din tariful de utilizare încasat. Sumele încasate de către aceştia ca tarif de utilizare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu pot fi depăşite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.
 7. Încasarea de către distribuitori, ca tarif de utilizare, a unor sume care depăşesc sumele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau perceperea de către aceştia a unor comisioane suplimentare conduce la rezilierea imediată şi unilaterală de către CNADNR - S.A. a convenţiei încheiate, fără posibilitatea de încheiere a unei alte convenţii. În cazul emiterii rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit alin. (2) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte.
 8. Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare prin puncte de lucru, altele decât cele pentru care au fost încheiate convenţiile, numai cu acordul scris al CNADNR - S.A.
 9.  Informaţiile privind distribuitorii şi punctele de lucru ale acestora vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin grija CNADNR - S.A., prin publicarea pe pagina oficială de web a acesteia şi la sediul subunităţilor sale.
 10. CNADNR - S.A. va analiza anual rezultatele activităţii de încasare a tarifului de utilizare şi de emitere a rovinietelor de către distribuitori, în vederea prelungirii sau rezilierii convenţiilor încheiate şi a suspendării activităţii de distribuţie în unele dintre punctele de lucru ale acestora, după caz.
Art. 5.
 1. La achitarea tarifului de utilizare la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) sau prin aplicaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), aceştia vor elibera utilizatorului:
  1.  documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;
  2. pentru fiecare vehicul în parte, un document care conţine următoarele informaţii, ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCR:
   1. numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru care a emis rovinieta;
   2. data şi ora emiterii rovinietei;
   3. seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei;
   4. numărul de înmatriculare al vehiculului;
   5. numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru:
    1. perioada de utilizare mai mare sau egală cu 90 de zile, în cazul utilizatorilor străini;
    2. orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1), în cazul utilizatorilor români, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule;
   6. tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   7. anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta;
   8. anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;
   9. nivelul tarifului în euro;
   10. nivelul tarifului în lei;
   11. cursul de schimb euro/leu.
 2. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii, dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, acesta se înscrie în baza de date numai în cazul achitării tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 90 de zile, manual, de către personalul distribuitorului.
 3. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare identice şi va fi înregistrat automat în baza de date a SIEGMCR, din care:
  1. primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va certifica conformitatea datelor înscrise în document şi în baza de date a SIEGMCR cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor;
  2. al doilea exemplar, denumit copie client, va fi ştampilat de către distribuitor şi va fi înmânat solicitantului, exemplar ce va rămâne la acesta.
 4. Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v) conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare şi stabileşte tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
 5. La emiterea rovinietei prin intermediul portalului securizat web, dedicat, va fi eliberat în format electronic un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.
 6. Achitarea tarifului de utilizare în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului securizat web se poate realiza prin transfer bancar cu ordin de plată sau numerar la bancă, precum şi prin intermediul serviciilor de plată electronică, puse la dispoziţie de CNADNR - S.A.
 7. Valabilitatea rovinietei în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului prevăzut la alin. (6) este condiţionată de confirmarea de către bancă a creditării de către utilizator a contului CNADNR - S.A. cu suma datorată.
 8. La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul SMS, solicitantul:
  1. va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. va primi un mesaj text, prin care va fi informat că rovinieta va fi emisă pentru datele furnizate, prevăzute la lit. a);
  3. va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text;
  4. va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conţine următoarele informaţii ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCR:
   1. seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei;
   2. numărul de înmatriculare al vehiculului;
   3. numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule;
   4. tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta;
   6. anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei.
 9. Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achită numai pentru utilizatorii români, în funcţie de tipul vehiculului şi doar pentru perioada minimă de utilizare, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia.
 10. Dacă în documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) a fost înscris de către personalul distribuitorului un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la acelaşi punct de lucru al acestuia, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei, efectuarea corecţiei numărului de înmatriculare în baza de date.
 11. În cazul prevăzut la alin. (10), distribuitorul:
  1. va efectua corecţia numărului de înmatriculare în baza de date;
  2. va elibera, în condiţiile prevăzute la alin. (3), un nou document care va conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect;
  3. va păstra, în cadrul aceluiaşi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirării valabilităţii rovinietei, următoarele documente ce trebuie puse la dispoziţia CNADNR - S.A., la solicitarea acesteia:
   1. originalul copiei client şi al copiei partener, emise pentru numărul de înmatriculare eronat;
   2. o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;
   3. originalul copiei partener a documentului emis pentru numărul de înmatriculare corect.
 12. În situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, în cazul în care nu a fost solicitată şi efectuată corecţia numărului de înmatriculare în termenul prevăzut la alin. (10), utilizatorul poate solicita CNADNR - S.A. corecţia numărului de înmatriculare în baza de date.
 13. Solicitarea prevăzută la alin. (12) se transmite în original la CNADNR - S.A., conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a acesteia, împreună cu:
  1. o copie a documentului copie client emis pentru numărul de înmatriculare eronat;
  2. o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;
  3. o copie a documentului de plată.
 14. Pe baza documentelor prevăzute la alin. (13), CNADNR - S.A. va efectua corecţia numărului de înmatriculare dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:
  1. numărul de identificare al vehiculului, înscris în documentul copie client, corespunde cu cel înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;
  2. în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor români, nu este înscris numărul de identificare al vehiculului, iar conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris în document, la data eliberării rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
  3. în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor străini, numărul de înmatriculare înscris prezintă o eroare de maximum două caractere şi numărul de identificare al vehiculului nu este înscris;
  4. rovinieta a fost emisă pentru numărul de înmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare.
 15. Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNADNR - S.A. şi, dacă aceasta este justificată, se efectuează corecţia.
 16. În cazul prevăzut la alin. (12) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă pentru numărul de înmatriculare corect până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a efectuării corecţiei în baza de date.
 17. În cazul prevăzut la alin. (12) utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNADNR - S.A. cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNADNR - S.A.
Art. 6.
 1. CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, în situaţia radierii din circulaţie a vehiculelor ca urmare a:
  1. dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;
  2. scoaterii definitive din România a vehiculului;
  3. declarării furtului vehiculului.
 2. Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la CNADNR - S.A., împreună cu documente emise de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere.
 3. Suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predării la o unitate specializată în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, data radierii din circulaţie în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, după caz, şi data expirării valabilităţii tarifului de utilizare, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 7.
 1. În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzător perioadei de suprapunere.
 2. Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR - S.A. împreună cu o copie a cărţii de identitate sau a certificatului de înmatriculare al vehiculului ce va purta înscrisul "conform cu originalul", semnătura şi, după caz, ştampila utilizatorului.
 3. Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 8.
 1. Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. are obligaţia să verifice încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 6 şi 7 şi să restituie utilizatorului suma la care are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.
 2. Pentru cererile de restituire prevăzute la art. 6 şi 7, CNADNR - S.A., în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsă total sau parţial, după caz.
Art. 9.
 1. În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect. În orice altă situaţie utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.
 2. Pentru efectuarea modificării utilizatorul se va prezenta la unul dintre punctele de lucru ale CNADNR - S.A. cu următoarele documente:
  1. cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR - S.A.;
  2. cartea de identitate a autovehiculului în copie şi originalul acesteia pentru verificarea conformităţii.
 3. Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.
 4. Abrogat(ă)
 5. Odată cu modificarea numărului de înmatriculare, în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare identice, dintre care:
  1. unul va fi ştampilat de către CNADNR - S.A. şi va fi înmânat solicitantului;
  2. unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR - S.A.
 6. Începând cu data de 11 ianuarie 2015, în cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.
Art. 10.
 1. Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNADNR - S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor aflate în proprietate ori care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare sau ale cărţilor de identitate ale vehiculelor.
  11. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru vehiculele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, vor transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării de către aceasta, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, a acestor vehicule ca exceptate de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.
 2. Utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a transmite CNADNR - S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, orice modificare apărută cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal.
 3. CNADNR - S.A. are obligaţia să completeze/modifice baza de date în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listelor cu vehiculele exceptate de la plata tarifului.
 4. În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a includerii acestuia în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.
Art.11.
 1. Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR.
 2. Mijloacele tehnice prevăzute la alin. (1) pot fi:
  1. terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat;
  2. dispozitive amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, respectiv sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile şi care au rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul verificat.
 3. În cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b), lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
 4. În cazul prevăzut la alin. (3), datele furnizate sunt:
  1. în cazul utilizatorilor persoane fizice:
   1. numele şi prenumele;
   2. datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;
  2. în cazul utilizatorilor persoane juridice:
   1. denumirea;
   2. sediul;
   3. codul de înregistrare fiscală;
   4. numărul de ordine la registrul comerţului.
 5. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzut la alin. (3) se încheie ulterior, în lipsa contravenientului.
 6. În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (2) lit. a), lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.
 7. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, încheiat conform alin. (3) sau (6), se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte proceseverbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. În situaţia în care prin terminalele de interogare prevăzute la alin. (2) lit. a) nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului şi va întocmi un proces-verbal de constatare în care va menţiona locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehiculului şi imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date, procesverbal ce va fi înaintat spre semnare şi conducătorului auto al vehiculului.
 9. În cazul prevăzut la alin. (8), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care vehiculul nu deţinea rovinieta valabilă la data efectuării controlului, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica sancţiunea.
Art. 12. Abrogat(ă)
Art. 13. Abrogat(ă)