Rovigneta (legislatie actuala)

Ordonanta privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale a romaniei

Art. 1.
 1. În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  1. vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
   a1. vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
   a2. vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
  2. utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;
  3. distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în condiţii ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi personalul din reţeaua proprie a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încasează tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi care eliberează rovinietele care atestă achitarea acestui tarif.
  4. reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
  6. tarif de trecere - o anumită sumă determinată în funcţie de distanţa parcursă şi de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanţă pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
  7. tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;
  8. contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  10. rovinietă - documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;
  11. costuri de construcţie - costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:
   1. infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau
   2. infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative;
  12. costuri financiare - dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari;
  13. reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.
  14. sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR.

  11. rovinieta valabilă este:

  1. Abrogat(ă)
  2. rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:
   1. pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;
   2. pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul";
  3. rovinieta electronică ce atestă existenţa în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.
 2. Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.
  21. Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, definită la art. 1 alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.
  22. Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune şi care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 3. Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.
  31. Începând cu data de 1 octombrie 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.
 4. Abrogat(ă)
 5. Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de marfă în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1.
 6. Abrogat(ă)
 7. Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.
  71. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
 8. Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
 9. Încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei se fac de către distribuitori.
 10. În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea.
 11. În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condiţiile stabilite prin norme metodologice.
 12. Începând cu data de 1 octombrie 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Art.11.
 1. Stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie, de operare şi de întreţinere.
 2. Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală.
 3. Tarifele de utilizare şi tarifele de trecere nu pot fi impuse în acelaşi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.
 4. Pe reţeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.
Art.12.
 1. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu.
 2. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.
Art.2. Abrogat(ă)
Art. 3.
 1. Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
  1. deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
   1. unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Serviciului Român de Informaţii, ale Serviciului de Informaţii Externe, ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
   2. unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
   3. serviciile de ambulanţă;
   4. serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
   6. Serviciul de Protecţie şi Pază.
   7. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.
  2. folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi;
  3. istorice.
 2. Începând cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.
 3. Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora.
 4. Documentele necesare şi condiţiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Art. 4. Abrogat(ă)
Art. 5. Abrogat(ă)
Art. 6.
 1. Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.
 2. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.
 3. Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:
  1. în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
  2. în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2).
 4. Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
Art. 7.

Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Art. 8.
 1. Fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.
 2. Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.
 3. Abrogat(ă)
 4. Abrogat(ă)
 5. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
 6. Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.
 7. Abrogat(ă)
 8. Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state.
Art. 9.
 1. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:
  1. personalul împuternicit din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
  2. personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
  3. poliţia rutieră, în situaţia când efectuează controlul existenţei rovinietei valabile, fără personalul menţionat la lit. a) şi b);
  4. personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreună cu personalul prevăzut la lit. a).
 2. Începând cu data de 1 octombrie 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
 3. În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).
Art. 10.

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 101.

Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se introduce la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul contravenientul.

Art. 11.

Aplicarea tarifului de utilizare nu exonerează utilizatorii români şi străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 12.
 1. Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.
 2. Abrogat(ă)
 3. Abrogat(ă)
 4. Abrogat(ă)
 5. Abrogat(ă)
 6. Abrogat(ă)
Art.121. Abrogat(ă)
Art. 13.

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Art. 14.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 15.

Prezenta ordonanţă transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.

Anexa 1.

Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naţionale

Tipul vehiculului Durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Tariful [euro] (TVA inclus)
A Autoturisme 1 zi -
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 1 zi -
7 zile 6
30 de zile 16
90 de zile 36
12 luni 96
C a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 4
7 zile 20
30 de zile 52
90 de zile 120
12 luni 320
D a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7
7 zile 35
30 de zile 91
90 de zile 210
12 luni 560
E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 9
7 zile 45
30 de zile 117
90 de zile 270
12 luni 720
F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 11
7 zile 55
30 de zile 143
90 de zile 374
12 luni 1.210
Anexa 2

Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

Tipul vehiculului Cuantumul amenzii contravenţionale (lei)
minim maxim
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 3.000 4.500
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 2.750 3.000
a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1.750 2.250
a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1.250 1.750
Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 750 1.250
Autoturisme 250 500
Art. 3.
 1. Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.
 2. Perioadele de valabilitate se determină astfel:
  1. o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
  2. 7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
  3. 30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
  4. 90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
  5. 12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor inclusiv.
 3. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
 4. La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei se pot realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.
 5. Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
 6. Dacă ziua de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea rovinietei începe de la ora achitării tarifului de utilizare şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.