ITP (legislatie actuala)

Ordonanta 81/2000

Privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

Art. 1.

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 2.
 1. Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.
 2. Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al vehiculului.
 3.  Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele:
  1. autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
  2. autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
  3. autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an;
  4. autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanţă - la un an;
  5. autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
  6. remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
  7. autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la un an;
  8. remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepţii:
   • remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;
   • remorci şi semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
  9. motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi şi cvadricicluri - la 2 ani;
  10. tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
  11. tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
  12. Abrogat(ă)
  13. maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepţia celor prevăzute la art. 65 - la 2 ani.
 4. Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  41. Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  42. Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.
 5. Inspecţia tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:
  1. inspecţia tehnică privind siguranţa rutieră;
  2. inspecţia tehnică privind protecţia mediului;
  3. inspecţia tehnică privind încadrarea în categoria de folosinţă conform destinaţiei.
 6. Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente.
 7. Inspecţia tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
Art. 3.

În intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4.
 1. Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.
 2. Activitatea de inspecţie tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii.
 3. Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică pot fi autorizate şi vor încheia contracte de franciză cu R.A.R.
 4. În activitatea de inspecţie tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta.
 5. Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnică periodică.
 6. Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.
 7. Pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică se fac de R.A.R.
 8. Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde:
  1. supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice;
  2. controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste staţii;
  3. controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea în staţiile reprezentanţelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în staţiile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice.
  4. controlul tehnic în trafic.
 9.  Persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.
 10. Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora şi atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementările prevăzute la art. 1.
Art. 5.
 1. Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate, prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
 2. Autoritatea competentă poate stabili şi alte categorii de vehicule la care inspecţia tehnică periodică se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale.
 3. Abrogat(ă)
 Art. 6.
 1. Inspecţia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare.
 2. După finalizarea inspecţiei tehnice periodice se eliberează un certificat de inspecţie tehnică periodică.
 3.  În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.
 4. La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, după caz, se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal.
Art. 61.
 1. R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.
 2. R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculării şi înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date.
Art. 62.
 1. Constituie contravenţii următoarele fapte:
  1. efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituţii publice neautorizate sau având autorizaţia suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat;
  2. cesionarea activităţii de inspecţie tehnică periodică de către staţiile de inspecţie tehnică autorizate;
  3. utilizarea în activitatea de inspecţie tehnică periodică de aparatură care nu respectă prevederile art. 4 alin. (6);
  4. efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnică periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;
  5. efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnică nu este autorizată;
  6. nerespectarea reglementărilor prevăzute la art. 1 în ceea ce priveşte metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;
  7. atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile reglementate;
  8. atestarea efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în staţia de inspecţie tehnică.
  9. efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificările respective să fie menţionate în aceasta;
  10. efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);
  11. Abrogat(ă)
 2. Se sancţionează cu amendă:
  1. de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi h);
  2. de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), f), i) şi j);
  3. Abrogat(ă)
 3. În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condiţiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1.
 4. Abrogat(ă)
 5. Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) şi alin. (2) lit. a) şi b) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului.
 7. Abrogat(ă)
Art. 63.

În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.

Art. 64.
 1. Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi care se înregistrează la aceste instituţii, numai în cazul în care prin legislaţia specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel.
 2. Inspecţia tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) şi care prezintă caracteristici speciale se poate efectua şi în staţiile de inspecţie tehnică periodică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 65.

Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, autovehiculelor cu şenile, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.

Art. 66.
 1. Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecţii tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
 2. În vederea efectuării inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situaţia vehiculului în ceea ce priveşte deţinătorul şi situaţia înmatriculării vehiculului respectiv.
 3. Efectuarea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deţinătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulaţia pe drumurile publice din România.
 4. Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilă a statelor respective.
Art. 67.
 1. În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecţiei tehnice periodice.
 2. La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancţiunile stabilite pentru cazul în care deţinătorul unui certificat de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecţia tehnică periodică sau această inspecţie a expirat.
Art. 7. Abrogat(ă)
Art. 8.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) şi e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g), alin. (2) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.