Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012

Important:
HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
 1. Prezenta lege stabileste cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare taxa.
 2. Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
Art. 2

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost inmatriculat;
b) RNTR 2 – Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) RNTR 7 – Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) scoatere din parcul auto national – orice actiune care are ca rezultat radierea autovehiculului inmatriculat, cu exceptia casarii si dezmembrarii;
e) organ fiscal competent – organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe;
f) contribuabil – orice persoana fizica sau persoana juridica care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
g) autovehicul rulat – autovehiculul care a mai fost inmatriculat;
h) inmatriculare – operatiunea administrativa ce consta in inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare, precum si a numarului de inmatriculare;
i) prima transcriere a dreptului de proprietate – primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule – taxa prevazuta la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008;
k) taxa pe poluare pentru autovehicule – taxa asa cum a fost prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) taxa – reprezinta suma datorata de catre contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3.

Art. 3
 1. Taxa se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia:
  a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
  b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
  d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.
 2. Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
 3. Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului.
 4. Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevazuta in RNTR 7.
 5. Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat, detinute de catre persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intra in categoria celor exceptate de la plata taxei, cu conditia respectarii prevederilor alin. (3).
 6. In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (1) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.
Art. 4
 1. Obligatia de plata a taxei intervine:
  a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
  b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute la art. 3 si 8;
  c) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.
 2. Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

------------------- OUG 1/2012 a adus suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege:

Art. 1

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin (2) si a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

Art. 2

 1. Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.
 2. Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanta.
 3. Sumele se restituie in termenul de prescriptie prevazut de art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
  -------------------
Art. 5
 1. Organul fiscal competent calculeaza cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul al taxei, depuse de catre contribuabilul care intentioneaza sa efectueze inmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 2. Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 3. Taxa se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului, pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, iar dovada platii acesteia va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.
Art. 6
 1. Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute la anexele nr. 1-5, dupa cum urmeaza:
  a) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
  1. pentru autovehiculele carora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 gram CO2, prevazute la anexa nr.1, si a normei de poluare si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 cmc, prevazute la anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

  Suma de plata = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 - E)%,

  unde:
  A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;
  B = taxa pentru emisiile poluante, exprimata in euro/1 gram
  CO2, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 1;
  C = cilindree (capacitatea cilindrica);
  D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;
  E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4.
  Pentru autovehiculele carora le corespunde norma de poluare Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;
  b) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 si pentru care nu este specificata valoarea combinata a emisiilor de CO2, dupa formula:

  Suma de plata = (C x D x (100 - E))/100,

  unde:
  C = cilindree (capacitatea cilindrica);
  D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;
  E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4;
  c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 carora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeana de tip si pentru care nu este specificata valoarea combinata a emisiilor de CO2;
  d) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 si N3, pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 3.
 2. Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeana de tip a intregului vehicul, aceste elemente se determina in conformitate cu reglementarile in vigoare.
 3. Cota de reducere a taxei, prevazuta in anexa nr. 4, este stabilita in functie de vechimea autovehiculului.
 4. Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare fata de cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4, in functie de abaterile de la situatia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. In acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 4, majorata cu cota de reducere suplimentara prevazuta in anexa nr. 5. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
 5. Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
 6. Vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.
 7. Atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei inmatricularii autovehiculului, taxa se calculeaza in functie de anul fabricatiei.
Art. 7
 1. Contribuabilului care a platit taxa i se restituie valoarea reziduala a acesteia, conform alin. (3), in cazul in care un autovehicul pentru care s-a platit, in Romania, taxa pe poluare pentru autovehicule, definita la art. 2 lit. k), sau taxa prevazuta de prezenta lege, este ulterior scos din parcul auto national.
 2. Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
 3. Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in baza urmatoarelor documente:
  a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
  b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului.
 4. Cererea de restituir e se depune la organul fiscal competent.
 5. In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.
Art. 8
 1. Taxa nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
  a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
  b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
  c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.
 2. In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cuantumul taxei se reduce cu 25%.
Art. 9
 1. Suma reprezentand taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 4.
 2. Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (4).
 3. In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 4. Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in functie de operatiunile aferente expertizei tehnice si nu poate depasi costul acestora.
 5. Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
 6. Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" se prezinta de catre platitorul taxei organului fiscal competent.
 7. La primirea documentului prevazut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
 8. In cazuri bine intemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
Art. 10

Stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11

Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.

Art. 12
 1. In cazul in care taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili incepand cu 1 iulie 2008 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania.
 2. Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Taxa rezultata ca diferenta dintre suma achitata de contribuabil cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie in termenul de prescriptie prevazut de legea fiscala, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 13

Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile in sarcina statului, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.

Art. 14

In termen de 15 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Padurilor, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 15

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 16

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Poti calcula aici timbrul de mediu pentru masina ta

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jkoyxrcs/chestionare/_engine/compiled/informatii_utile_articol_tpl/block_content.php on line 35