Tahografe (legislatie actuala)

Regulamentul (ce) 561/2006

Art.13.
 1. operațiunilede transport exceptate pe teritoriul României conform OG37/2007 actualizată (extras)
  1. vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de a acestea fără conducătorpentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile detransport particulare;
  2. vehicule utilizate sau închiriate fără conducător de către întreprinderi agricole, horticole,forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţiiprofesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii;
  3. tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe orază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, careîl închiriază sau îl ia în leasing;
  4. vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5tone, utilizate:
   • de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiţi la articolul 2 punctul(13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului1 pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal sau
   • pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care suntdestinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale. Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;
  5. .
  6. vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 50 km de la sediulîntreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a cărormasă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu depăşeşte 7,5 tone;
  7. vehicule utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere în vedereaobţinerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condiţia caacestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de călători în scopuri comerciale;
  8. vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gazeşi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şidepozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau televiziune;
  9. .
  10. vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;
  11. vehicule de proiect mobil special echipate, destinate în primul rând să fie utilizate înscopuri didactice atunci când staţionează;
  12. vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme şi pentru returnarea la ferme abidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hrănirii animalelor;
  13. vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;
  14. vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nusunt destinate consumului uman;
  15. .
  16. vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şiviceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.